Lietošanas noteikumi

Šī tīmekļa vietnes lapa satur:

 • Mājas lapas lietošanas noteikumus, kā arī visus materiālus un datus;
 • Tīmeklī reģistrētā Vietnes lietotāja Personīgā kabineta lietošanas noteikumus;
 • Vietnes lietotāja personīgo datu vākšanas, glabāšanas un izmantošanas nosacījumus;
 • Citus vispārējos darījumu noteikumus.

I. GALVENĀS DEFINĪCIJAS

 • Tīmekļa vietne - ir domāta šī tīmekļa vietne ar domēna vārdu: www.bilderlings.com.
 • Uzņēmums - ir domāts uzņēmums Bilderlings Pay Limited, reģistrēts Apvienotajā Karalistē ar vienoto reģistrācijas numuru: 09908958.
 • Vietnes lietotājs - fiziskā vai juridiskā persona, kura apskata šo Timekļa vietni, izvietotus materiālus un informāciju, kā arī piereģistrēta persona, kura izmanto Uzņēmuma nodrošināto Personīgo kabinetu Tīmekļa vietnē vai citā tīmekļa vietnē.
 • Lietošanas noteikumi - ir šīs mājas lapas Lietošanas noteikumi un citi vispārējie darījumu noteikumi.
 • Personīgais kabinets - panelis ar statistikas datiem, finanšu atskaitēm, Vietnes lietotāja transakcijām un citu informāciju.

II. VISPĀRĒJA INFORMĀCIJA PAR LĪGUMU

Līguma mērķis

Šī līguma mērķis ir uzturēt harmoniskas un abpusēji izdevīgas attiecības starp Uzņēmuma darbiniekiem un Vietnes lietotājiem, kā arī noteikto noteikumu izstrādāšana, kuri ir saistīti ar Vietnes lietotāja finanšu darbībām un konfidencialitāti utt.

Pakalpojumi

Uzņēmuma pakalpojumus nodrošina Bilderlings Pay Limited, un skaitās par šī nolīguma subjektu. Uzņēmums var sniegt arī citus pakalpojumus, uz kuriem attiecas citi noteikumi.

Uzņēmuma pakalpojumi tiek sniegti tikai tām personām, kuras ir sasniegušas astoņpadsmit (18) gadu vecumu, vai kurām ir likumīgas paraksta tiesības uz juridiskiem līgumiem.

Komunikācija ar Bilderlings Pay Limited

Uzņēmuma pakalpojumi paredz tādu periodisku komunikāciju ar Vietnes lietotāju, kā pakalpojuma paziņojumu un administratīvo ziņu sūtīšana. Tādi ziņojumi ir svarīgi pakalpojumu nodrošināšanai. Kaut gan mūsu privātuma politika paredz Vietnes lietotājam iespēju atteikties no tādu ziņojumu saņemšanas, tomēr Uzņēmums neiesaka to darīt, jo atteikšanās gadījumā Vietnes lietotājam nebūs iespējas pilnvērtīgi izmantot Uzņēmuma pakalpojumus.

III. TĪMEKĻA VIETNES LIETOŠANAS NOTEIKUMI

Vietnes lietotāja tiesības

 • Vietnes lietotājam ir tiesības vērsties pie klientu atbalsta speciālistiem ar jebkādiem jautājumiem, sūdzībām un priekšlikumiem par pakalpojumu sniegšanu, vai ar jebkuru citu informāciju par pakalpojumu uzlabošanu;
 • Vietnes lietotājam ir tiesības pieprasīt savas personīgas informācijas, kas nodota Uzņēmumam, drošu aizsardzību, un to neizplatīšanu trešajām personām, izņemot tos gadījumus, kad tāda izplatīšana nepieciešama Uzņēmumam, lai sniegtu Vietnes lietotājam kvalitatīvu pakalpojumu, saskaņā ar līgumu, kā arī normatīvajos aktos paradzētos gadījumos.
 • Vietnes lietotājam ir tiesības pārskatīt precīzu, detalizētu un savlaicīgu informāciju par transakcijām, maksājumu statistiku un citus finansiālos datus savajā Personīgajā kabinetā
 • Vietnes lietotājam ir tiesības saņemt savlaicīgu paziņojumu no Uzņēmuma par aizdomīgo vai krāpniecisko darbību no nelabticīga maksātāja puses, un kopā ar Uzņēmumu veikt pasākumus, lai neitralizētu šīs darbības.

Vietnes lietotāja pienākumi

 • Vietnes lietotājs piekrīt visiem Tīmekļa vietnes lietošanas noteikumiem un apņemas tos ievērot pilnā apmērā;
 • Vietnes lietotājs dod savu piekrišanu, ka datu pārraides konfidencialitāte caur Internetu nav absolūti droša, un Uzņēmums nenes atbildību un neatbild par zaudējumiem, ja piekļuve tiks pieejama trešajām personām ārpus tehnisko līdzekļu sakariem;
 • Reģistrācijas posmā Vietnes lietotājs apņemas sniegt precīzu un patiesu informāciju par sevi, kā arī precīzu kontaktinformāciju;
 • Reģistrācijas posmā Vietnes lietotājs saņem piekļuvi Tīmekļa vietnei, lietotāja vārdu un paroli, par kuru konfidencialitāti nes patstāvīgo atbildību. Vietnes lietotājam ir nekavējoties jānomaina paroli, ja Vietnes lietotājs nav absolūti pārliecināts par paroles konfidencialitāti;
 • Tīmekļa vietnes lietošanas laikā Vietnes lietotājs apņemas ievadīt tikai tos datus, kuri atbilst patiesībai un nav pretrunā tekošai likumdošanai. Pretējā gadījumā Uzņēmumam ir tiesības aizsaldēt Vietnes lietotāja darbību un vienpersoniski pārtraukt pakalpojumu sniegšanu;
 • Vietnes lietotājs apņemas izpildīt visus Uzņēmuma pieprasījumus par Tīmekļa vietnes drošību un darbību;
 • Vietnes lietotāja pienākums ir pārliecināties par kaitīgu programmu neesamību savā datorā, visa atbildība zaudējumu gadījumā gulstas uz Klientu;
 • Vietnes lietotājs apņemas nepārkāpt šos noteikumus, citus drošības noteikumus un privātuma politiku;
 • Vietnes lietotājs apņemas nekavējoties paziņot par jebkādām izmaiņām personas datos;
 • Vietnes lietotājs apņemas neizmantot Tīmekļa vietni nelegālu darbību veikšanai.
 • Vietnes lietotājs apņemas ievērot visus Uzņēmuma politikas punktus. Pretējā gadījumā Vietnes lietotājs ir atbildīgs par jebkādiem Uzņēmumam radītiem zaudējumiem.

Uzņēmuma tiesības

 • Uzņēmumam ir tiesības patstāvīgi vai ar trešo personu palīdzību ieviest izmaiņas Tīmekļa vietnē, kā arī tā sastāvdaļās un uzņēmumu politikā.
 • Uzņēmumam ir tiesības prasīt Vietnes lietotājam Tīmekļa vietnes darba noteikumu izpildi, kā arī drošības ievērošanu darbā ar Tīmekļa vietni
 • Uzņēmumam ir tiesības prasīt no Vietnes lietotāja norādīto saistību stingru izpildi.
 • Uzņēmumam ir tiesības veikt jebkuras darbības, kuras ir virzītas uz sadarbības nosacījumu izpildi un nepieciešamas, lai nodrošinātu Tīmekļa vietnes drošību un funkcionalitāti.
 • Uzņēmumam ir tiesības īstenot Vietnes lietotāja Personīgā kabineta kontroli.
 • Uzņēmumam ir tiesības bloķēt Vietnes lietotāja darbību, Vietnes lietotāja pārkāpumu gadījumā.

Uzņēmuma pienākumi

 • Piekrītot šiem noteikumiem, Vietnes lietotājs piekrīt savu un savu klientu personas datu nodošanai Uzņēmumam un Vietnes lietotājam ir pienākums par to informēt savus klientus, saņemot to piekrišanu (ja tādi ir). Uzņēmums ir personas datu apstrādes pārzinis. Vietnes lietotāja klientu personas datus Uzņēmums un tā līgumiskie partneri ir tiesīgi apstrādāt ar mērķi realizēt savus piedāvātos pakalpojumus vai noslēgto līgumu ietvaros, veikt klientu uzskaiti, piedāvāt, sniegt un uzturēt savus pakalpojumus, realizēt un aizsargāt Uzņēmuma tiesības un tiesiskās intereses līgumu saistību izpildei, izpildīt normatīvajos aktos noteiktos pienākumus. Uzņēmumami ir tiesības personas datus iegūt no trešajām personām, kā arī nodot trešajām personām normatīvajos aktos noteiktā kārtībā, lai īstenotu savus pakalpojumus vai arī likumisku pieprasījumu gadījumos.
 • Uzņēmums apņemas nodrošināt Tīmekļa Vietnes drošību un funkcionalitāti.
 • Uzņēmums apņemas sniegt Vietnes lietotājam pilnu un ticamu informāciju par Personīgā kabineta stāvokli Tīmekļa vietnē.
 • Uzņēmums apņemas nodrošināt Vietnes lietotāja datu drošību un ziņot par datu nozaudēšanu, kā arī aizsargāt pret nesankcionētu pieeju trešajām personām, pielietojot drošības sistēmas, ierobežotās pieejas darbiniekiem un kontroli pie autorizēto darbinieku pieejām.

Uzņēmuma atbildība

 • Uzņēmums nav atbildīgs par zaudējumiem, kuri radušies Tīmekļa vietnes izmantošanas laikā, izmantošanas neiespējamības vai izmantošanas rezultātu dēļ.
 • Uzņēmums nav atbildīgs par Vietnes lietotāja vai trešo personu netiešiem reāliem zaudējumiem vai zaudēto peļņu.
 • Uzņēmums neatbild par Vietnes lietotāja zaudējumiem, kuri radušies trešo personu nelikumīgo darbību rezultātā.
 • Uzņēmums neatbild par Vietnes lietotāja zaudējumiem, kuri radušies kaitniecisko programmu esamības aprīkojumu rezultātā vai programmas nodrošinājumā, dokumentu rekvizītu nepareizas aizpildīšanas vai sadarbības nosacījumu pārkāpšanas rezultātā.
 • Uzņēmums negarantē Tīmekļa Vietnes funkcionālu darbu nepārvaramas varas apstākļu un neparedzamu situāciju gadījumā.
 • Tīmekļa Vietnē var tikt izvietotas ārējās atsauces, par kuru Uzņēmums nenes atbildību.
 • Uzņēmums neatbild par bojājumiem vai kļūdām programmās, kuri nodrošina Tīmekļa vietnes funkcionalitāti, kas radušās tādu iemeslu dēļ, kuri nav atkarīgi no Uzņēmuma. Uzņēmums neatbild par Vietnes lietotāja zaudējumiem, kuri saistīti ar augstāk minētajām problēmām.